Szukaj w mieście
Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu » Instytut Rekreacji i Turystyki » Turystyka i rekreacja

34-400 Nowy Targ, Małopolskie
ul. Kokoszków 71, Zobacz na mapie
Tel: (18) 261-07-02, (18) 261-07-12 - Dział Nauczania
Fax: (18) 261-07-08
WWW: http://www.ppwsz.edu.pl
Email: ppwsz@ppwsz.edu.pl

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Turystyka i rekreacja Turystyka i rekreacja - Licencjackie stacjonarne Turystyka i rekreacja - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

O Kierunku


Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA
Specjalność:  OBSŁUGA RUCHU TURYSTYCZNEGO I  ZARZĄDZANIE  W   TURYSTYCE
Specjalność:  REKREACJA RUCHOWA Z ODNOWĄ PSYCHOSOMATYCZNĄ
Specjalność:  TURYSTYKA PIELGRZYMKOWA (zostanie uruchomiona w przypadku odpowiedniej   liczby kandydatów).
 
Instytut Rekreacji i Turystyki oferuje nowoczesny program nauczania zatwierdzony przez Państwową Komisję Akredytacyjną. Przedmioty podstawowe i kierunkowe uzupełnione są zajęciami z języka obcego (trwają przez całe studia), wykładami monograficznymi, ćwiczeniami terenowymi, zajęciami z zakresu rekreacji ruchowej i sportów rekreacyjnych, obozami zimowymi oraz dwoma rodzajami praktyk: zawodową i specjalizacyjną.
 
Pracownicy Instytutu prowadzą działalność naukowo-badawczą, która dotyczy zagadnień geografii turystyki, środowiskowych uwarunkowań aktywności turystyczno-rekreacyjnej, aspektów psycho-społecznych, zdrowotnych i wydolnościowych w turystyce, rekreacji i sporcie. Pracownicy dydaktyczni Instytutu zaangażowani są w opiekę merytoryczną nad Stowarzyszeniem Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Targu.

Absolwent  po ukończeniu edukacji i obronie pracy dyplomowej uzyskuje tytuł zawodowy licencjata. Dysponuje wiedzą przyrodniczą, społeczną, ekonomiczną i organizacyjno-prawną oraz umiejętnościami praktycznymi umożliwiającymi działalność zawodową w sferze turystyki i rekreacji.
Profil kształcenia, uzgodniony z krakowskimi ośrodkami akademickimi i zatwierdzony przez Państwową Komisję Akredytacyjną daje możliwość kontynuacji studiów na II stopniu (magisterskim) w takich uczelniach jak: AWF, UJ, UE oraz innych prowadzących kierunki z zakresu turystyki i rekreacji. Planowane jest podjęcie współpracy z Politechniką Krakowską oraz Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie.

Przykładowe przedmioty


WYBRANE PRZEDMIOTY WYKŁADANE W 3-LETNIM TOKU STUDIÓW:
 • biologiczny rozwój człowieka
 • psychologia
 • ekonomika turystyki i rekreacji
 • podstawy turystyki
 • obsługa ruchu turystycznego
 
SPECJALNOŚĆ –
OBSŁUGA RUCHU TURYSTYCZNEGO I ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE
 • obsługa klienta i techniki negocjacji
 • organizacja imprez turystycznych
 • biznesplan imprez turystycznych
 • zarządzanie personelem
 • usługi hotelarskie i gastronomiczne
 
SPECJALNOŚĆ - 
REKREACJA RUCHOWA Z ODNOWĄ PSYCHOSOMATYCZNĄ
 • masaż klasyczny i punktowy
 • narciarstwo zjazdowe
 • odnowa biologiczna
 • trening zdrowotny
 • odnowa psychiczna i ćwiczenia psychofizyczne
 
SPECJALNOŚĆ – TURYSTYKA PIELGRZYMKOWA
 • turystyka religijna w Polsce
 • główne ośrodki i szlaki pielgrzymkowe świata
 • architektura i sztuka sakralna
 • organizacja i obsługa podróży religijnych
 • turystyka szlakiem Karola Wojtyły i Jana Pawła II

Absolwent


 
Absolwent  Instytutu Rekreacji i Turystyki może podjąć pracę w :
 • biurach podróży, 
 • hotelach,
 • ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych,  
 • administracji i organizacjach społecznych na stanowiskach kierowniczych i wykonawczych związanych z turystyką i rekreacją,
 • posiadanie dyplomu równoznaczne jest z zaliczeniem części ogólnej kursu instruktora rekreacji ruchowej oraz daje prawo do odbycia części specjalistycznej kursu i uzyskania tytułu instruktora rekreacji ruchowej w określonej specjalności.

Dalsze kształcenie


Absolwent ma możliwość kontynuacji studiów na II stopniu (magisterskim) w takich uczelniach jak: AWF, UJ, UE oraz innych prowadzących kierunki z zakresu turystyki i rekreacji. Planowane jest podjęcie współpracy z Politechniką Krakowską oraz Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie.


Praktyki


Realizowane są dwa rodzaje praktyk:
 • Praktyka zawodowa (po II roku) odbywająca się w ośrodkach sportowych, rekreacyjnych, hotelach, sanatoriach, domach wypoczynkowo-leczniczych i pensjonatach, realizowana w ciągu 2 tygodni (w okresie czerwiec – lipiec),
 • Praktyka specjalizacyjna (tzw. śródroczna) odbywająca się w klubach fitness, gabinetach odnowy biologicznej, hotelach i biurach podróży, realizowana w ciągu 12 dni (w czasie V semestru).